วันนี้ มาทำความรู้จักกับ องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ  กันค่ะ ก่อนหน้านี้ ครูเพ็ญ ก็ไม่รู้จักองค์การนี้มาก่อนเลยค่ะ ทั้ง ๆที่ มีคนรู้จักไปทำงานที่องค์การนี้ พอมาศึกษา ก็นึกได้ว่า มี    ดร.วราภรณ์ อดีต หัวหน้าหมวดคณิตศาสตร์ ที่ โยธินบำรุงไปทำงานอยู่นี่เอง แต่นั้นก็เป็นส่วนย่อย ๆเองค่ะ

องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือซีมีโอ
(Southeast Asian Ministers of Education Organization : SEAMEO)

 

เป็นองค์การระหว่างประเทศในระดับภูมิภาคที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2508

ภายใต้การตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

และได้มีการลงนามในกฎบัตรโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศอินโดนีเซีย ลาว

มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เมื่อปี 2511

นอกจากองค์การซีมีโอจะเป็นองค์การระหว่างประเทศส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้ว

องค์การซีมีโอยังเป็นองค์กรโดยชอบตามกฎหมายที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

การที่รัฐบาลได้ให้สัตยาบันกฎบัตร โดยรัฐมนตรีศึกษาเป็นผู้ลงนาม ทำให้เกิดพันธะผูกพัน

ในฐานะประเทศสมาชิกและทำให้รัฐบาลของแต่ละประเทศยอมรับข้อผูกพันต่างๆ

เมื่อรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศสมาชิกได้มาประชุมกันในสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Southeast Asian Ministers of Education Council : SEAMEC) ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้วางนโยบาย

ในการกำหนดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของซีมีโอ

ปัจจุบันองค์การซีมีโอมีสมาชิก (Member Country) รวม 11 ประเทศ คือ บรูไนดารุสซาลาม

กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย สหภาพพม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม และติมอร์ เลสเต้

มีสมาชิกสมทบ (Associate Member) 8 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์

นิวซีแลนด์ เยอรมัน นอร์เวย์ และ สเปน มีหน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมทบ (Affiliate Member) 1 แห่ง

คือ สภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาทางไกล (International Council on Distance Education : ICDE)

และ Partner Country คือ ญี่ปุ่น

   การก่อตั้งและการพัฒนาขององค์การ
ในเดือนพฤศจิกายน 2508 รัฐมนตรีศึกษาและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการวางแผนด้านเศรษฐกิจ

จากประเทศเอเชียได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมของยูเนสโกที่กรุงเทพฯ และในขณะนั้น

หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทยได้

ถือโอกาสเชิญรัฐมนตรีศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน จำนวน 5 ประเทศ คือ ลาว มาเลเซีย

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม มาประชุมอย่างไม่เป็นทางการเพื่อเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความร่วมมือ

ในระดับภูมิภาค อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีศึกษาเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่าจะก่อตั้งองค์การในลักษณะใด

แต่ถ้าดูจากผลการประชุมในครั้งนั้น คำว่า Southeast Asian Ministers of Education Council (SEAMEC)

หรือ ซีเมค ซึ่งหมายถึงสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เริ่มเป็นที่รู้จักแล้ว แม้ว่าจะยัง

ไม่มีการดำเนินการที่ยิ่งใหญ่ก็ตาม

ในการประชุมครั้งนั้น รัฐมนตรีศึกษายังได้หารือร่วมกันในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอแนะให้

สถาบันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางแห่งดำเนินโครงการระดับภูมิภาคโดยผู้เชี่ยวชาญ

ของประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือในการให้คำปรึกษาด้านวิชาการแก่ประเทศ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีความสนใจ เป็นที่น่าสังเกตว่า หลายสถาบันที่รัฐมนตรีศึกษา

ได้กล่าวถึงในโอกาสนั้น ได้รับเลือกให้เป็นศูนย์และโครงการต่างๆ ของซีมีโอในช่วงต่อมาซึ่งในปัจจุบัน

ให้บริการในระดับภูมิภาคแก่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หลังจากการประชุมครั้งแรก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2508 ได้มีการจัดตั้งสำนักเลขาธิการชั่วคราว (Interim Secretariat)

ขึ้นที่กองแผนงาน กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทย โดยมี ดร. ก่อ สวัสดิ์พาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการชั่วคราว

สำนักเลขาธิการมีหน้าที่รับผิดชอบในการเตรียมเสนอโครงการความร่วมมือระดับภูมิภาค

ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 ที่กรุงมะนิลา ในเดือนพฤศจิกายน 2509

ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการพัฒนาองค์การรัฐมนตรีศึกษา เนื่องจากทั้ง 6 ประเทศได้ตกลงที่จะร่วมกันจัดตั้ง

องค์การระหว่างประเทศ โดยใช้ชื่อว่า องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้มีการร่างกฎบัตรขึ้น

และพร้อมที่จะลงนามในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งต่อไป และในระหว่างนั้น

เจ้าหน้าที่องค์การชั่วคราวซึ่งมาจากประเทศต่างๆ ได้จัดเตรียมแผนพัฒนาโครงการสำหรับศูนย์และโครงการต่างๆ

ในระดับภูมิภาค สำนักเลขาธิการชั่วคราวได้ให้ความร่วมมือ ในการจัดสัมมนาระดับชาติและระดับภูมิภาคเพื่อ

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการกำหนดแผนพัฒนา นอกจากนี้ยังได้มีการเตรียมเสนอโครงการสำหรับศูนย์ระดับภูมิภาค

และโครงการต่างๆ ดังนี้

1. สถาบันบัณฑิตศึกษาเกี่ยวกับวิศวกรรมสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Regional Graduate School of Engineering of Southeast Asia)

2. ศูนย์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับเวชศาสตร์เขตร้อน
(Southeast Asian Regional Center for Tropical Medicine)

3. สถาบันระดับภูมิภาคเกี่ยวกับบัณฑิตศึกษาและการวิจัยในด้านการเกษตร
(Regional Institute for Graduate Study and Research in Agriculture)

4. สถาบันอุดมศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Institute of Higher Education)

5. ศูนย์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
(Regional Center for Education in Science and Mathematics)

6. ศูนย์ระดับภูมิภาคเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ
(Regional English Language Center)

7. ศูนย์พัฒนาหนังสือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Southeast Asian Book Development Center)

8. สถาบันระดับภูมิภาคเกี่ยวกับวิทยุและโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
(Regional Institute of Educational Radio and Television)

9. การประชุมปฏิบัติการเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน
(Instructional Materials Workshop)

10. การสัมมนาระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกี่ยวกับการวางแผนด้านการศึกษาและการประเมินกำลังคน ครั้งที่ 2
(The Second Southeast Asian Regional Manpower Assessment and Educational Planning Seminar)

ในการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 2 สำนักเลขาธิการชั่วคราวได้เสนอโครงการทั้ง 10

โครงการเพื่อพิจารณา ซึ่งบางโครงการได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการในระยะต่อมา บางโครงการได้รับความสนใจ

และบางโครงการได้รับการยับยั้งไว้ก่อน

    การจัดตั้งองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญดังนี้
1. ร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ และความเข้าใจซึ่งกันและกัน ระหว่างประชาชนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ
2. ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกในโครงการที่จะก่อประโยชน์ร่วมกันในด้านการศึกษา

วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมตลอดจนช่วยเหลือประเทศสมาชิกใน
การพัฒนากิจกรรมด้านการศึกษา
3. ถ่ายทอด เผยแพร่ และเพิ่มพูนความรู้
4. พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

   กลไกการดำเนินงานขององค์การ
องค์การซีมีโอมีหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงาน ดังนี้

1. สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ministers of Education Council : SEAMEC)
สภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ สภาซีเมค ประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิกทุกประเทศ

โดยมีรัฐมนตรีศึกษาของประเทศสมาชิก 1 คนดำรงตำแหน่งประธานสภา วาระคราวละ 1 ปี หมุนเวียนกันไป

สภาจะมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง โดยประเทศสมาชิกจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมในประเทศของตน

สภาจะทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดนโยบายขององค์การ พิจารณาอนุมัติโครงการ ตลอดจนงบประมาณการใช้จ่าย

ของสำนักเลขาธิการ ศูนย์และโครงการระดับภูมิภาคขององค์การ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่แต่งตั้ง

ประธานสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการ

ผู้อำนวยการศูนย์ระดับภูมิภาคและโครงการระดับภูมิภาค ทั้งนี้ โดยหลักการ การดำเนินการต่าง ๆ

จะเป็นไปตามมติที่ประชุมสภา ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาซีเมค จำนวน 6 ครั้ง

ครั้งแรกใน พ.ศ. 2517 ณ กรุงเทพฯ ครั้งล่าสุด ในปี พ.ศ. 2545 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งต่อไปจะเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุม ครั้งที่ 44 ในปี พ.ศ. 2552

2. สำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(Southeast Asian Ministers of Education Organization Secretariat : SEAMEO Secretariat)
สำนักเลขาธิการองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือสำนักเลขาธิการซีมีโอตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย

มีผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าสำนักงาน ซึ่งสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นผู้แต่งตั้งจาก

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของประเทศสมาชิก ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมีฐานะเป็นผู้แทนที่มีอำนาจตามกฎหมายใน

การดำเนินงานต่าง ๆ ในนามองค์การ

โดยปกติ ผู้อำนวยการจะมีวาระคราวละ 3 ปี (สามารถขยายระยะเวลาการดำรงตำแหน่งได้ครั้งละ 1 ปี ไม่เกิน 2 ครั้ง)

และหมุนเวียนกันระหว่างประเทศสมาชิก ผู้อำนวยคนปัจจุบันคือ Dato’ Dr Ahamad bin Sipon)
โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายโครงการและการตลาด และรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสื่อสาร ช่วยดูแลสำนักงาน

เพื่อทำหน้าที่เป็นสำนักงานกลางรับผิดชอบงานการบริหารขององค์การและบริหารงานตามนโยบายที่สภากำหนดไว้

จัดหาเงินทุนสำหรับดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์และโครงการระดับภูมิภาคของซีมีโอ ส่งเสริมให้

มีความร่วมมือระหว่างซีมีโอและองค์การอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกันจัดวางแผนและพิจารณาข้อเสนอของ

การจัดโครงการชั่วคราวต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค ได้แก่ โครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน (Non-formal Education Program)

ระหว่างปี 2521 – 2526 โครงการนำร่องว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แบบผสมผสานโดยอาศัยชุมชนเป็นหลัก

(SEAMEO Pilot Project Integrated Community-based Human Resource Development) มีระยะ

การดำเนินงานเป็นเวลา 5 ปี ระหว่างปี 2528 – 2532 โครงการนี้ได้รับความสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลแคนาดา

โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลฝรั่งเศสในการจัดระบบและจัดอบรมเพื่อควบคุมรักษาสภาพแวดล้อมโดยอาศัยข้อมูล

จากดาวเทียมในการตรวจติดตามการทำลายป่า ซึ่งเป็นโครงการดำเนินงาน 3 ปี ระหว่างปี 2532 – 2535 และ

มีการจัดทำแผนยุทธวิธีของซีมีโอ สำหรับปี 2534 – 2543 เพื่อให้การดำเนินงานของซีมีโอมีการพัฒนาและ

ตรงตามความต้องการของประเทศสมาชิกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปัจจุบันสำนักเลขาธิการกำลังดำเนินโครงการการมีส่วนร่วมในชุมชนของซีมีโอ ซึ่งเป็นโครงการที่ริเริ่มตั้งแต่ปี 2540

เพื่อผลักดันให้ซีมีโอมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนในชนบท โดยในประเทศไทย สำนักเลขาธิการได้รับอุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านปรือวาย จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างปี พ.ศ. 2540 – 2543 และเมื่อโรงเรียนได้รับการพัฒนาจน

สามารถช่วยเหลือตนเองได้แล้วในปี พ.ศ. 2543 สำนักเลขาธิการซีมีโอจึงได้รับอุปถัมภ์โรงเรียนบ้านซับสนุ่น จังหวัดสระบุรี

โดยได้ขอให้กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเสนอโรงเรียนและสำนักเลขาธิการซีมีโอเป็นผู้คัดเลือก โดยพิจารณาจากขนาดของ

โรงเรียนที่ไม่ใหญ่นักและความเป็นไปได้ในการพัฒนา และตั้งแต่สำนักเลขาธิการได้รับอุปถัมภ์โรงเรียนดังกล่าว

ได้สนับสนุนให้บุคลากรของโรงเรียนได้รับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ทั้งที่สำนักเลขาธิการซีมีโอจัดและของศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ

เช่น ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการศึกษาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของซีมีโอ ที่ปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ขอบคุณ ข้อมูล จาก http://www.bic.moe.go.th/index.php?id=48

Advertisements

About krupenka

คณิตศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s