กิจกรรมหลักที่ 2 คือ การประกวดและแข่งขันสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรเจค ThinkQuest ระดับประเทศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2554 เพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่ระดับอาเซียนและระดับนานาชาติ ดังนี้

 

2.1) หัวข้อการประกวดแข่งขันของทุกประเภทการแข่งขัน คือ
โครงงานเกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนบนเครือข่ายอินเทอร์ด้วยเว็บไซต์ ThinkQuest

 

2.2) ประเภทของการแข่งขัน :
แบ่งเป็น 3 ประเภท โดยให้ยึดระดับชั้นสูงสุดของนักเรียนในทีมที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปัจจุบันของโรงเรียน คือ
2.2.1) ประเภทประถมศึกษา (ป.1-ป.6)
2.2.2) ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)
2.2.3) ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ม.4-ม.6 / ปวช.1-ปวส.3)

 

2.3) ลักษณะของทีมในการแข่งขัน :
ทีมในการแข่งขันครั้งนี้ กำหนดให้ 1 ทีม ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษา 1 คน และนักเรียน 3-5 คน รายละเอียดดังนี้
2.3.1) คุณครูที่ปรึกษาโปรเจค 1 คน โดยคุณครูที่ปรึกษาจะต้องเป็นสมาชิก ThinkQuest ของสถานศึกษาและคุณครูที่ปรึกษาโปรเจค 1 คน สามารถเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนได้หลายๆ ทีม โดยไม่จำกัดจำนวนทีม
2.3.2) นักเรียนจำนวน 3-5 คน ต่อ 1 ทีม  สำหรับการจัดประเภทของการแข่งขันจะยึดนักเรียนที่เรียนอยู่ระดับชั้นสูงสุดเป็นหลัก เช่น ทีม A มีสมาชิก ประกอบด้วย นักเรียนชั้น ป.5 , ป.6 และ ม.1 ก็จะจัดทีม A อยู่ในประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นต้น

 

2.4) ระยะเวลาการแข่งขันและสร้างผลงาน
2.4.1) เริ่มสร้างผลงานบนโปรเจค ThinkQuest : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 30 พฤศจิกายน 2554
2.4.2) สมัครและส่งงานครั้งที่ 1 : ขยายเวลาเป็นภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 นี้ ประกอบด้วย
1) ชื่อทีม พร้อมใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
2) สร้างโปรเจคบนเว็บไซต์ ThinkQuest เป็นแบบปิด โดยกำหนดสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554
3) โครงร่างของโปรเจค (Proposal of Project ThinkQuest) ได้แก่  ชื่อโปรเจค(ภาษาไทย), ชื่อโปรเจค(ภาษาอังกฤษ), ชื่อสมาชิกในโปรเจค,ครูที่ปรึกษาโปรเจค, URL ของโปรเจคที่สร้างบนเว็บไซต์ ThinkQuest, ความเป็นมาและความสำคัญของโปรเจค, วัตถุประสงค์ของโปรเจค, สมมติฐานของโปรเจค,ขอบเขตของโปรเจค, เครื่องมือที่ใช้ในโปรเจค, คำจำกัดความในโปรเจค, วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของโปรเจค, วิธีการดำเนินงานของโปรเจค,ระยะเวลาในการดำเนินงานของโปรเจค,ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรเจค,รายชื่อเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับโปรเจค
2.4.3) ส่งงานครั้งที่ 2 : ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการดำเนินงานของโปรเจคตามแผนที่วางไว้ผ่านตัวโปรเจคบนเว็บไซต์ ThinkQuest
2.4.4) ส่งงานครั้งที่ 3 : ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ประกอบด้วย ผลงานที่สร้างเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว (Final of Project ThinkQuest)
2.4.5) กำหนดตรวจผลงานและมอบรางวัล : ภายในเดือนธันวาคม 2554

 

** หมายเหตุ Download ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ==> doc , pdf (โดยให้ทุกทีมพิมพ์ข้อความในช่องว่างให้ครบถ้วน (สามารถขยายช่องได้ตามเนื้อหา) เสร็จแล้วให้ส่งไฟล์ข้อมูลฉบับที่เป็น .doc และ .pdf มาที่อีเมล์ tqcontest@sueksa.go.th หมดเขตรับใบสมัครวันที่ 15 ตุลาคม 2554)

 

  2.5) โล่รางวัลเกียรติยศและทุนการศึกษา
                     2.5.1) รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท
2.5.2) รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท
2.5.3) รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
2.5.4) รางวัลชมเชย ทุนการศึกษาจำนวน 5,000 บาท
2.5.5) ทีมที่ผ่านเกณฑ์และได้คะแนน 75% ขึ้นไปจะได้รับเกียรติบัตร สป.

 

** หมายเหตุ โล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้ได้รับรางวัล ข้อ 2.5.1 – 2.5.4 ลงนามโดย รมว. ศธ. ประเภทละ 1 รางวัล, อนึ่ง โครงการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัล…หากไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ **

 

  2.6) เกณฑ์การให้คะแนนและตัดสินผลงาน (จะแจ้งให้ทราบเร็วๆ นี้)

 

2.7) แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียน
2.7.1) ไฟล์ข้อมูลการบรรยายของวิทยากร Download ได้ในเมนู Download
2.7.2) สำนักเลขาธิการอาเซียน www.aseansec.org
2.7.3) สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน www.aunsec.org
2.7.4) กระทรวงการต่างประเทศ www.mfa.go.th/asean
2.7.5) สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย www.aseanthailand.org
2.7.6) สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. www.bic.moe.go.th
2.7.7) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.asean.moe.go.th
2.7.8) หนังสือเรื่อง “ฉันและเธอ เราคืออาเซียน” ของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.
2.7.9) FaceBook ของโครงการ ThinkQuest : www.facebook.com/ThinkQuestThailand
2.7.10) แหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่มีความน่าเชื่อถือ


ดาว์นโหลด คู่มือการใช้ TQ  คลิกที่นี่   >>คู่มือThinkQuest-By-Nattaya

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s